Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez PMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 

 Sklep internetowy jest prowadzony za pośrednictwem strony pmt24.pl przez PMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem siedziby przy ul. Tetmajera 79, 31- 352 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez, Sąd Rejonowy dla Krakowa  - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012978, NIP:  6772171093, REGON: 356300812, o kapitale zakładowym w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł (dalej jako „Sprzedawca”).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa cywilnego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121, t.j.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      „Administratorze strony internetowej”- rozumie się przez to podmiot, w którego domenie prowadzona jest strona internetowa Sklepu internetowego;

2)      „Kliencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu towaru lub towarów w Sklepie internetowym;

3)      „Konsumencie”- rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)      „Kurierze”– rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność kurierską, współpracującego ze Sprzedawcą;

5)      „Magazynie”- rozumie się przez to Magazyn towarów mieszczący się w siedzibie Sprzedawcy;

6)      „Podmiocie realizującym płatność”- rozumie się przez to zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą bankową, w tym kartą kredytową;

7)      „Regulaminie”- rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

8)      „Sklepie internetowym” – rozumie się przez to sklep internetowy dostępny pod adresem pmt24.pl, prowadzony przez Sprzedawcę;

9)      „Sprzedawcy” – rozumie się przez to PMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem siedziby przy ul. Tetmajera 79, 31- 352 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez, Sąd Rejonowy dla Krakowa  - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012978, NIP:  6772171093, REGON: 356300812, o kapitale zakładowym w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł (dalej jako „Sprzedawca”).;

10)  „Towarze lub Towarach” – rozumie się przez to dostępne w Sklepie internetowym towary, sprzedawane detalicznie przez Sprzedawcę;

11)  „Kosztach przesyłki” – rozumie się przez to wynagrodzenie Kuriera za dostarczenie towaru do Klienta;

12)  „Zamówieniu” – rozumie się przez to dokonane przez Klienta i złożone w Sklepie zgodnie z Regulaminem  zamówienie na towar lub towary.

§2.5

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz jeżeli wyrażono zgodę: home.pl S.A. z siedzibą          w ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY

 

§3

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym zostały wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny z prawem.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, są właściwie oznakowane i mają wymagane prawem instrukcje użytkowania.

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie ceny towarów, zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto, a więc cenami uwzględniającymi obowiązującą na dzień dostępu do strony sklepu stawkę podatku VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę stawki podatku VAT w toku transakcji.

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§4

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, wymaga się:
 2. a) dostępu do sieci Internet za pośrednictwem przeglądarki typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
 3. b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do złożenia zamówienia na towar wymaga się rejestracji Klienta celem założenia indywidualnego konta Klienta.  Indywidualne konto Klienta jest opatrzone indywidualnym loginem oraz hasłem, które są ustalane i wprowadzane przez Klienta przy rejestracji.
 5. W celu rejestracji, Klient obowiązany jest podać dane koniecznie do złożenia oraz realizacji zamówienia takie jak:

- imię i nazwisko Klienta, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi,

-nazwę Klienta, w przypadku osób innych niż osoby fizyczne,

-adres mailowy, na który będą przekazywane wszelkie informacje związane ze złożeniem oraz realizacją zamówienia, a także materiały reklamowe, jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazywanie takich materiałów przy rejestracji Klienta,

-adres korespondencyjny oraz adres dostawy, o ile jest on inny niż adres korespondencyjny,

- numer telefonu kontaktowego.

 1. Warunkiem rejestracji jest złożenie, za pośrednictwem formularza dostępnego w trakcie rejestracji na stronie Sklepu internetowego, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trybie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, t.j.).
 2. Warunkiem rejestracji jest złożenie, za pośrednictwem formularza dostępnego w trakcie rejestracji na stronie Sklepu internetowego, oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem rejestracji jest złożenie, za pośrednictwem formularza dostępnego w trakcie rejestracji na stronie Sklepu internetowego, oświadczenia o prawdziwości podanych danych, o których mowa w § 4 ust. 3.
 4. Rejestracja indywidualnego konta Klienta jak również korzystanie ze strony Sklepu internetowego w zakresie związanym z zapoznaniem się z asortymentem,  złożeniem zamówienia i śledzeniem realizacji zamówienia są nieodpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu się i utworzeniu indywidualnego konta Klienta, przy każdorazowym ponownym logowaniu koniecznym jest podanie indywidualnego loginu oraz hasła, ustalonych przez Klienta w trakcie rejestracji.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło oraz login stanowią informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM

INDYWIDUALNEGO KONTA KLIENTA

 

§5

 

 1. Klient obowiązany jest do podawania danych wymaganych przy rejestracji indywidualnego konta zgodnych ze stanem faktycznym istniejącym w chwili rejestracji indywidualnego konta Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane, w tym dane osobowe podane przez Klienta, które są niezgodne z prawdą.

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wykorzystywania Sklepu internetowego do celów innych niż wynikających z jego przeznaczenia, w szczególności niedopuszczalnym jest rozsyłanie spamu oraz prowadzenie na stronie Sklepu internetowego działalności komercyjnej lub reklamowej.

 

 1. Zabrania się podejmowania przez Klientów czynności sprzecznych z treścią  niniejszego Regulaminu lub z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

USUWANIE I BLOKOWANIE INDYWIDUALNYCH KONT KLIENTÓW

 

§6

 

 1. Indywidulane konta Klientów są automatycznie usuwane przez Administratora strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep internetowy, po upływie 10 lat od dnia ostatniej rejestrowanej na stronie aktywności Klienta. Usunięcie indywidualnego konta Klienta gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych pozyskanych przez Sprzedawcę w celu rejestracji indywidulanego konta Klienta.
 2. Indywidualne konto Klienta może zostać zablokowane na wniosek Sprzedawcy przez Administratora strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep internetowy, jeżeli Sprzedawca uzna, że aktywność Klienta w ramach prowadzonego Sklepu internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin.

 

KOMENTARZE

 

§7

 

 1. Zarejestrowani Klienci mogą komentować towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Administrator strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep internetowy, może na wniosek Sprzedawcy usunąć komentarze, które uzna za sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich, w tym komentarze obraźliwe.
 1. Niezależnie od treści § 7 ust. 2, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za komentarze, o których mowa w § 7 ust. 2.

 

INFORMACJE O TOWARACH

 

§8

 

 1. Informacje o towarach dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów w Sklepie internetowym:
 3. a) zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich (PLN),
 4. b) nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z Regulaminu promocji dostępnego każdorazowo na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep internetowy.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

ZAMÓWIENIE TOWARU

 

§9

 

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

        a) zalogować się do Sklepu internetowego;

        b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub            równoznaczny);

        c)  wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

        d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić przesyłka towaru;

        e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

        f)  kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. 
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.   

 

MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

 

§10

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy,  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca informuje o statusie realizacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego Klienta.

 

PŁATNOŚĆ

 

§11

 

 1. W przypadku, gdy towar ma być dostarczony do miejsca znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, płatność może nastąpić:
 2. a)      Przed odbiorem towaru- przelewem bankowym lub przekazem pocztowym (tzw. płatność z góry);
 3. b)      Przy odbiorze towaru po dostarczeniu go przez Kuriera- gotówką (tzw. płatność przy odbiorze).
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie poinformowania Sprzedawcy przez właściwy podmiot realizujący płatności, o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie akceptacji przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej (§ 9 ust. 2 lit. f).
 6. W przypadku, gdy towar ma być dostarczony do miejsca znajdującego się poza Rzeczpospolitą Polską, płatność może zostać dokonana wyłącznie w formie, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. a.
 7. Klient nie ma możliwości uiszczenia części zapłaty za towar przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, a w części- w gotówce, przy odbiorze towaru.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności w odniesieniu do danych towarów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności w stosunku do Klienta, który:
 10. a)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
 11. b)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

PRZESYŁKA

 

§12

 

 1. Towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany przy rejestracji indywidualnego konta Klienta i potwierdzony w zamówieniu albo na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za zmianę adresu po nadaniu przesyłki z zamówionym towarem na adres wskazany w sposób określony w ust. 1 powyżej.
 3. Sprzedawca dokonuje przesyłki za pośrednictwem Kuriera wybranego przez siebie.
 4. Przesyłka towaru jest odpłatna. Informacja o kosztach związanych z przesyłką jest podana Klientowi za pośrednictwem strony internetowej oraz za pośrednictwem strony internetowej, każdorazowo- bezpośrednio przed akceptacją zamówienia, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. f.
 5. Towar jest dostarczany Klientowi w opakowaniu odpowiednim z uwagi na charakter i rodzaj przesyłki.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wynikłe w trakcie przesyłki, z zastrzeżeniem § 12 ust. 7.
 7. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego wydania temu kupującemu.
 8. Klient jest obowiązany zbadać towar przy odbiorze przesyłki i zgłosić zastrzeżenia co do stanu przesyłki niezwłocznie Kurierowi. W braku zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym domniemywa się, że stan przesyłki jest zgodny z umową.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

§13

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego przedstawiającej dany produkt, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Kuriera. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas przesyłki  lub brak dostarczenia towaru z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu przesyłki.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas przesyłki lub brak dostarczenia towaru z powodów leżących po stronie Kuriera.

 

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

§14

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji towaru, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat, a Klient będący konsumentem złoży reklamację obejmującą stwierdzoną wadę w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia tej wady.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji towaru, o którym mowa w § 14 ust. 1 jest dostarczenie do siedziby Sprzedającego przez Klienta będącego konsumentem towaru lub towarów objętych reklamacją wraz z dowodem zakupu tego towaru lub towarów i opisem reklamacji według wzoru opisanego w niniejszym Regulaminie. Wzór opisu reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za datę złożenia reklamacji towaru uznaje się dostarczenie do siedziby Sprzedającego przez Klienta będącego konsumentem towaru lub towarów objętych reklamacją wraz z dowodem zakupu tego towaru lub towarów i prawidłowym opisem reklamacji.
 3. Dostarczenie towaru lub towarów objętych reklamacją wraz z dowodem zakupu tego towaru lub towarów oraz opisem reklamacji według wymogów wskazanych w § 14 ust. 2 nastąpi poprzez ich nadanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, który dostarczył towar lub towary Klientowi będącemu konsumentem. Sprzedawca nie ponosi kosztów reklamacji powstałych wskutek jej złożenia w sposób odmienny, niż wskazano w zdaniu pierwszym.  Klient będący konsumentem przed nadaniem przesyłki ma obowiązek zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem zgodnie z jej rodzajem i charakterem.
 4. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji przez tego Klienta.
 5. W razie uwzględnienia w całości lub w części reklamacji Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca według żądania tego Klienta- usunie wadę w zakresie, w jakim uwzględnił reklamację lub- gdy uwzględni reklamację w całości- wymieni towar na wolny od wad, o czym niezwłocznie poinformuje tego Klienta.
 6. Klient będący konsumentem, w razie stwierdzenia wady w towarze lub towarach, może skorzystać z uprawnienia do żądania obniżenia ceny wadliwego towaru lub towarów lub z uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z prawa cywilnego. 
 7. Rękojmia za wady fizyczne i prawne towaru zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, chyba że Sprzedawca zataił podstępnie wadę towaru przed tym Klientem.

 

GWARANCJA

 

§15

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie produkty.
 2. W sytuacji, gdy towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją, o której mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca wraz z towarem dostarcza Klientowi dokument gwarancji.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE

OD UMOWY

 

§16

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli przesyłka zawierająca zamówione towary nie została jeszcze nadana, wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta.

 

§17

 

 • Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania towaru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym musi ono zostać własnoręcznie podpisane przez Klienta i wysłane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Klientowi towaru.

 

 • W razie złożenia w terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obowiązany do zwrotu towaru lub towarów. Klient ten ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru lub towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru lub towarów. Klient będący konsumentem ponosi koszt dostarczenia Sprzedawcy towaru lub towarów, a w razie zwrotu towaru lub towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora- koszt opakowania towaru lub towarów zgodnie z ich rodzajem i charakterem przesyłki.  Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca oświadczył, że sam odbierze towar lub towary objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Jeśli Klient będący konsumentem zwraca towar lub towary za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, dla zachowania terminu, o którym mowa w niniejszym przepisie wystarczy nadanie towaru lub towarów przed jego upływem.

 

 • W razie złożenia w terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, który dokonał płatności z góry, otrzyma zwrot uiszczonych należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Zwrot uiszczonych należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient ten zgodzi się na odmienny sposób zwrotu uiszczonych należności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • Jeżeli Sprzedawca nie oświadczył Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, że sam odbierze towar lub towary od tego Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od tego Klienta do chwili otrzymania towaru lub towarów z powrotem lub dostarczenia przez tego Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, gdy dotyczy ona towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również, gdy dotyczy ono towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia.  Niniejszy przepis nie uchybia innym regulacjom wynikającym z prawa powszechnie obowiązującego, a przewidującym ograniczenie prawa odstąpienia od umowy, a w szczególności treści art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

§18

 

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:
 1. a) rezygnacji z zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry,
 2. b) odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem treści § 17 ust. 4,
 3. c) uznania reklamacji i stwierdzenia braku możliwości naprawy towaru lub wymiany na nowy,
 4. d) anulowania zamówienia, o którym mowa w § 19 niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności za towar albo przekazem pocztowym. Jeśli zwrot należności, zgodnie z wolą Klienta, o którym mowa w § 17 ust. 1 winien nastąpić na inny rachunek bankowy niż ten, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Klient winien to wyraźnie zaznaczyć w swoim oświadczeniu, które winno zostać złożone łącznie z oświadczeniami, o których mowa w §18 ust. 1 lit. a-d.

BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

§19

 • W przypadku braku w Magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • W przypadku, gdy realizacja całości zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi:

 

 1. a)      anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. b)      wyznaczenie nowego terminu realizacji całego zamówienia.

 

 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi:  
 1. a)      anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. b)      anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. c)      podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia propozycji przez Sprzedawcę, Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 • W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia propozycji przez Sprzedawcę, Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 • Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w niniejszym paragrafie, należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedawca może skorzystać w terminie 10 (dziesięciu) dni, od powzięcia informacji o podstawach do anulowania zamówienia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, t.j.). 
 • Wszelka komunikacja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w tym również wszelkie oświadczenia woli i wiedzy adresowane do drugiej strony będą składane za pośrednictwem poczty e-mailowej, z użyciem adresu e-mailowego Sprzedawcy widniejącego na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep internetowy oraz adresu e-mailowego Klienta podanego przy rejestracji indywidulanego konta Klienta lub za pośrednictwem indywidulanego konta Klienta, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin zawiera dwa załączniki, które stanowią jego integralną część.
 • W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało zostać uznane za nieważne, pozostała treść Regulaminu wiąże w możliwie najszerszym zakresie.

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Miejsce, data

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMT  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

Ul. Tetmajera 79

 

31- 352 Kraków

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), zawartej dnia(*).

 

 

 

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Wzór opisu reklamacji

 

 

 

Miejsce, data

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

PMT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

Ul. Tetmajera 79

 

31- 352 Kraków

 

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI TOWARU

 

 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację towaru nabytego przeze mnie na podstawie umowy z dnia (*) dostarczonego mi w dniu (*).

 

 

 

INFORMACJE O TOWARZE:

 

 

 

 1. Rodzaj towaru

 

 

 

 1. Typ

 

 

 

 1. Cena

 

 

 

 1. Data produkcji

 

 

 

 1. Inne cechy

 

 

 

 1. Producent towaru

 

 

 

 1. Dokładny opis powodu reklamacji

 

 

 

 

 

W razie uwzględnienia reklamacji żądam:

 

 

 

-nieodpłatnej wymiany towaru na nowy bez zbędnej zwłoki i bez zbędnych niedogodności takich jak(*)

 

            -nieodpłatnej naprawy towaru bez zbędnej zwłoki i bez zbędnych niedogodności takich jak(*).

 

 

 

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klient będący konsumentem, w razie gdy nie jest możliwa nieodpłatna wymiana towaru na nowy bez zbędnej zwłoki i bez zbędnych niedogodności wskazanych przez niego albo nieodpłatna naprawa towaru bez zbędnej zwłoki i bez zbędnych niedogodności wskazanych przez niego, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny do jego treści, przyjmuje się, że uwzględnił żądanie obniżenia ceny w wymiarze wskazanym w oświadczeniu.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl